Zobacz także
 • Jak często uczestniczysz w imprezach organizowanych w hali Arena?

  Wyniki

  Ładowanie ... Ładowanie ...
Regulamin obiektu
Hali Widowiskowo – Sportowej „Arena”
60-751 Poznań, ul. Wyspiańskiego 33
tel. 61-866-60-31 fax. 61-866-61-47

Informacja ogólna.

  1. Hala Widowisko – Sportowa „Arena” jest obiektem będącym własnością komunalną Miasta Poznania zarządzaną przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji – Zakład Budżetowy Miasta Poznania.
  2. Hala przeznaczona jest do organizowania imprez masowych (należy przez to rozumieć imprezę sportową, artystyczną lub rozrywkową), imprez wystawienniczo – targowych, imprez zamkniętych, jak również przeprowadzania treningów oraz zajęć sportowo – rekreacyjnych.
  3. Organizowanie imprez masowych musi się odbywać zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. (Dz. U. Nr 62 poz. 504 z późniejszymi zmianami).
  4. Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji nie są organizatorami imprez masowych. Przez organizatora imprezy masowej należy rozumieć osobę prawną, osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, przeprowadzającą imprezę masową.
  5. Udostępnienie hali Arena na organizację imprezy masowej w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych może nastąpić po przedłożeniu pozytywnej decyzji Prezydenta Miasta Poznania na złożony przez organizatora wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej oraz zaakceptowanie regulaminu obowiązującego w Hali Widowiskowo -Sportowej „ Arena”.
  6. Ilość osób przebywających na obiekcie jest uzależniona od charakteru imprezy, wielkości sceny, scenografii i przepisów przeciwpożarowych, musi być każdorazowo uzgadniana z organizatorem imprezy, z którym podpisana będzie umowa.
  7. Plan sytuacyjny obiektu uwzględniający lokalizację ważnych dla przebiegu imprez masowych, środków bezpieczeństwa, porządku oraz rozmieszczenie miejsc dla publiczności, pojemność sektorów, opis dróg ewakuacyjnych i inne istotne informacje stanowią załączniki do niniejszego regulaminu oraz dostępne są u kierownika obiektu.
  8. Obiekt jest wykonany w standardzie, który umożliwia uczestnikom imprezy bezpieczeństwo pod warunkiem użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
  9. Obiekt nie posiada wyodrębnionego punktu depozytowego.
  10. Sprzedaż, podawanie i spożywanie alkoholu na terenie obiektu (z wyłączeniem imprez masowych) możliwe jest jedynie w pomieszczeniach Kawiarni. Każda inna lokalizacja wymaga wcześniejszej zgody kierownika obiektu.
  11. Dopuszcza się również możliwość sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu podczas imprez masowych (z wyłączeniem imprez masowych podwyższonego ryzyka) wyłącznie w miejscach uzgodnionych z kierownikiem obiektu.
  12. Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa widzów oraz użytkowników hali jest respektowanie postanowień zawartych w niniejszym regulaminie, przestrzeganie przepisów prawa karnego i prawa wykroczeń.
 1. Zasady organizacyjno porządkowe obowiązujące w Hali Widowiskowo Sportowej ARENA.

  Zasady ogólne.

   1. Niniejszy Regulamin obowiązuje w obiekcie Hali Widowiskowo – Sportowej „ARENA”.
   2. Podstawą wstępu i pobytu w hali uczestników zajęć lub imprez (z wyłączeniem imprez, na które wstęp jest wolny) jest:
    dla widzów uczestniczących w imprezie: ważny bilet wstępu lub zaproszenie
    dla uczestniczących w zajęciach: zaświadczenie wystawione przez organizatora
    dla dziennikarzy prasy, radia i TV – zaproszenie wydane przez organizatora imprezy
    dla gości honorowych, itp. zaproszenie wydane przez organizatora imprezy,
    wstęp na obiekt osób małoletnich możliwy jedynie w towarzystwie osób dorosłych (rodzice, opiekunowie prawni)
    wstęp na obiekt zorganizowanych grup małoletnich wyłącznie z opiekunami
   3. Każdy wchodzący na teren hali zobowiązany jest do okazania służbie porządkowej i informacyjnej swojego biletu wstępu lub innego dowodu uprawniającego do wstępu zgodnie z pkt. II.2 niniejszego regulaminu.

   

   1. Bilet wstępu – umowa cywilno – prawna.
   2. Bilet wstępu na imprezy organizowane na terenie obiektu jest formą umowy cywilno – prawnej zawartej na czas pobytu na imprezie pomiędzy organizatorem a nabywcą – posiadaczem biletu.
   3. Bilet wstępu zapewnia jego posiadaczowi uprawnienia oraz nakłada obowiązki określone w dalszej części niniejszego regulaminu.
   4. Formalnym potwierdzeniem zobowiązań cywilno – prawnych posiadacza biletu jest klauzula umieszczona na bilecie, następującej treści:
    „Posiadacz niniejszego biletu oświadcza iż znana mu jest treść „regulaminu obiektu”. Regulaminu tego zobowiązuje się przestrzegać, a w przypadku przekroczenia jego przepisów przyjmuje do wiadomości iż mogą być wobec niego zastosowane sankcje regulaminem tym przewidziane”.

   

   1. Uprawnienia posiadacza biletu wstępu na obiekt.
   2. Bilet wstępu lub zaproszenie upoważnia posiadacza do:
    zajęcia miejsca określonego na bilecie
    swobodnej obserwacji imprezy
    korzystania z bazy gastronomicznej dostępnej na obiekcie na zasadach odpłatności
    kulturalnego kibicowania drużynom uczestniczącym w rywalizacji sportowej
    korzystanie z szatni i WC na zasadach odpłatności

   

   1. Obowiązki posiadacza biletu wstępu.
   2. Nabywca posiadacz ważnego biletu jest zobowiązany do:
    kulturalnego zachowania w czasie pobytu w obiekcie,
    zachowania się zgodnie z regulaminem obiektu, zarządzeniami policji, straży pożarnej, służb porządkowych i informacyjnych oraz zaleceniami spikera imprezy,
    korzystania wyłącznie z wejść na obiekt i wyjść z niego wyznaczonych do tego celu,
    poruszania się po obiekcie wytyczonym ciągiem komunikacyjnym i zajęcia miejsca w odpowiednim sektorze chyba, że zostanie inaczej poinformowany przez służby porządkowe i informacyjne,
    okazania na wezwanie służby porządkowej i informacyjnej zawartości posiadanego bagażu,

   

   1. Zakazy obowiązujące w obiekcie:
   2. Posiadacza ważnego biletu wstępu oraz innych uczestników imprez obowiązują następujące zakazy:
    wchodzenia na teren obiektu pod wpływem alkoholu,
    wnoszenia alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych, napojów w opakowaniach szklanych oraz blaszanych, przedmiotów twardych, petard, fajerwerków, kul świecących i innych przedmiotów pirotechnicznych, pałek, kijów itp. mogących być narzędziami niebezpiecznej agresji,
    wnoszenia broni,
    używania „kominiarek” służących do maskowania się w celu uniemożliwienia identyfikacji przez służby porządkowe i informacyjne oraz policyjne,
    wznoszenia i posługiwania się substancjami palnymi, żrącymi, cuchnącymi, farbującymi
    wchodzenia na płytę hali (w przypadku imprez sportowych) oraz do pomieszczeń zastrzeżonych dla sportowców, wykonawców i administracji,
    używania wulgarnych słów i określeń,
    wywoływania zajść przy użyciu siły fizycznej,
    wprowadzania jakichkolwiek zwierząt,
    wrzucania na płytę hali lub sceny jakichkolwiek przedmiotów,
    załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania obiektu,
    palenia tytoniu na terenie całego obiektu.

   

  1. Obowiązek i odpowiedzialność organizatora imprezy.
  2. Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia przedmiotu najmu przed uszkodzeniem względnie zniszczeniem oraz zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników imprezy, jak również porządku publicznego w najętym obiekcie i przyległym terenie, zgodnie z Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz..U. Nr 62 poz.504 z późniejszymi zmianami), a w szczególności poprzez przestrzeganie pkt. 9 niniejszego regulaminu.
  3. Organizator imprezy masowej zobowiązany jest do opracowania „Regulamin Imprezy Masowej”.
  4. Organizator imprezy masowej zamierzający prowadzić podczas imprezy sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązany jest do okazania kierownikowi obiektu zezwolenia, o którym mowa w art. 18 ust. 4 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późniejszymi zmianami).
  5. Organizator odpowiedzialny jest za:
   bezpieczeństwo podczas stosowania efektów specjalnych przez występujące zespoły,
   stan podłączeń urządzeń nagłaśniających, oświetleniowych itp.,
   montaż ramp oświetleniowych oraz innych konstrukcji i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, dokumentacją oraz innymi przepisami,
   zapewnienie drożności dróg ewakuacyjnych zewnętrznych jak i wewnątrz obiektu,
   zachowanie publiczności i eliminowanie wszelkich zachowań mogących być przyczyną zagrożeń.
   organizację i obsługę punktów depozytowych.
  6. Organizator odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego:
   stosowane elementy scenograficzne i reklamowe muszą być wykonane z materiałów trudno zapalnych potwierdzone atestami,
   miejsce i sposób ich montażu należy uzgodnić z kierownictwem obiektu,
   elementy scenograficzne i reklamy nie uzgodnione, jak również usytuowane w nieodpowiednim miejscu i niezgodne z przepisami przeciwpożarowymi, zostaną usunięte na koszt organizatora,
   pracownicy obsługi imprezy, służby porządkowe i informacyjne organizatora muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru,
   służby porządkowe i informacyjne muszą być przeszkolone na terenie hali w zakresie:
   - zasad prowadzenia ewakuacji,
   - sposobu alarmowania straży pożarnej,
   - zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego.
  7. Organizator zobowiązuje się przestrzegać postanowień Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz..U. Nr 70 z 2007 r., poz. 473, z późniejszymi zmianami).
  8. Organizator przyjmuje odpowiedzialność za ewentualne nieszczęśliwe wypadki powstałe w czasie najmu obiektu.
  9. Organizator ponosi odpowiedzialność materialną za wynajęte pomieszczenia i znajdujące się w nich wyposażenie, zobowiązując się jednocześnie do pokrycia wszelkich strat powstałych w okresie korzystania z obiektu.
  10. Dyrekcja Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji w Poznaniu zastrzega sobie prawo występowania na drodze cywilno – prawnej z roszczeniami o zrekompensowanie wszystkich wyrządzonych szkód, w stosunku do osób, które szkody te spowodowały lub przyczyniły się do ich powstania.

DYREKTOR
Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji
w Poznaniu

Poznań, dnia 19 kwietnia 2013 r.

Wszystkie banery
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Oddział Kasprowicza
ul. Wyspiańskiego 33
60-751 Poznań
tel. (61) 866 60 31
Menu